Aktualności

Stanowisko w sprawie NWZA Elemental Holding

W związku z uchwałami podjętymi podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elemental Holding w dniu 23 stycznia 2019 roku informujemy, że intencją akcjonariuszy jest maksymalnie transparentna współpraca ze wszystkimi interesariuszami spółki, w tym instytucjami finansowymi.

Akcjonariusze większościowi spółki pozytywnie przyjmują postulat w kwestii wprowadzenia dwóch nowych członków do Rady Nadzorczej. Kluczową kwestią jest jednak spełnienie warunku niezależności ww. członków, w szczególności brak bezpośrednich powiązań z bieżącym zarządzaniem aktywami na rynku kapitałowym. Ewentualne powiązania tego typu rodzą wątpliwości w zakresie insider trading, co ma istotne znaczenie zarówno dla transparentności spółki, jak też dla jej bieżącego funkcjonowania.

Zgodnie z treścią wniosku o zwołanie NWZA wnioskujące instytucje posiadają łącznie 20,33% kapitału zakładowego Spółki, jednak nie złożyły zgodnie z przepisami zawiadomienia o działaniu w porozumieniu1. Jednocześnie, nie ma wątpliwości, że wnioskujące instytucje działały w porozumieniu, ponieważ tylko wówczas przysługują im następujące uprawnienia:

  • prawo żądania zwołania walnego zgromadzenia w trybie art. 385 § 3 KSH
  • dokonanie wyboru członka RN w drodze głosowania grupami

Ponadto wnioskujące instytucje działały za pośrednictwem tego samego pełnomocnika, a sposób wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu potwierdza działanie w porozumieniu.

Kluczowe jest, że porozumienie akcjonariuszy zawierane w celu ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych może wykonywać prawa głosu z akcji objętych ww. porozumieniem pod warunkiemdochowania obowiązku poinformowania o przekroczeniu stosownego progu głosów2.

Tym samym uchwały podjęte przez wnioskujące instytucje nie są ważne z mocy prawa.

Jednocześnie apelujemy do instytucji finansowych o zaproponowanie kandydatur niezależnych członków Rady Nadzorczej, w celu realizowania transparentnego i efektywnego procesu nadzoru.

Akcjonariusze Większościowi Elemental Holding SA


1. art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (ustawa o ofercie publicznej

2. art. 90 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.