Walne zgromadzenia

Data publikacji:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 9 września 2015

Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „Emitent" lub „Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 sierpnia 2015 roku, działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030) (dalej: „KSH") w związku z art. 402¹ § 1 KSH oraz § 10 ust. 4 Statutu Emitenta, oraz w nawiązaniu do § 38 ust. 1 pkt. 1) i 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133), zwołał na dzień 09 września 2015 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 42a (dalej: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”).

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii P oraz zmiany Statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii P.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 10. Wolne głosy i wnioski
 11. Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień 24 sierpnia 2015 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – materiały:

Powrót

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.