Walne zgromadzenia

Data publikacji:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. w dniu 24 lutego 2020 roku

Zarząd ELEMENTAL HOLDING SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „Emitent" lub „Spółka") w dniu dzisiejszym, tj. 29 stycznia 2020 roku, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH") oraz § 10 ust. 4 Statutu Emitenta, zwołuje na dzień 24 lutego 2020 roku na godzinę 09:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, duża sala konferencyjna na 3 piętrze, w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 42A (dalej: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”).

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przyjęcia porządku obrad;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
  8. Wolne głosy;
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A.

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 8 lutego 2020 roku.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierająca informacje określone w art. 4022 KSH oraz projekty uchwał znajdują się poniżej.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał

Formularz wykonywania prawa głosu

Informacja o liczbie akcji

.Opinia

Powrót

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.