Walne zgromadzenia

Data publikacji:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. w dniu 27 października 2020 roku

Zarząd ELEMENTAL HOLDING S. A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: „Emitent" lub „Spółka”) w dniu 23 września 2020 roku, działając na wniosek akcjonariuszy Emitenta reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego tj.:

- EFF B.V. z siedzibą w Maastricht,

- JJR Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

- Delpia Investments sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie i

- Macieja Rogalińskiego,

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały  w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, złożony na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym, działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1  ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2020.1526) (dalej: „KSH”) oraz §10 ust. 4 Statutu Emitenta, zwołuje na dzień 27 października 2020 roku, na godzinę 9:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, duża sala konferencyjna na 3 piętrze, w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 42A (dalej: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”).

 

 

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  8. Wolne głosy.
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A.

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaści dni przed datą Walnego Zgromadzenia („Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 11 października 2020 roku.

 

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni Spółki zawierająca informacje określone w art. 402² KSH oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Jednocześnie, dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest poniżej.

1. Ogłoszenie o zwołaniu
2. Projekty uchwał
3. Formularze do wykonywania prawa głosu
4. Informacja w sprawie liczby akcji 

Powrót

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.