Walne zgromadzenia

Data publikacji:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elemental Holding SA dnia 16 grudnia 2019
Zarząd ELEMENTAL HOLDING SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „Emitent" lub „Spółka") w dniu dzisiejszym, tj. 7 października 2019 roku, działając, na wniosek akcjonariusza Emitenta tj. EFF B.V dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii R z prawem poboru nowych akcji do 20 % kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, a także Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną w Warszawie i ich dematerializacji (informacja przekazana raportem ESPI 44/2019), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH") oraz § 10 ust. 4 Statutu Emitenta, zwołuje na dzień 16 grudnia 2019 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, duża sala konferencyjna na 3 piętrze, w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 42A (dalej: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”).

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przyjęcia porządku obrad ;
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii R z prawem poboru nowych akcji do 20 % kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną w Warszawie i ich dematerializacji.
8. Wolne głosy;
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A.

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 30 listopada 2019 roku.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierająca informacje określone w art. 4022 KSH oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Jednocześnie, dokumentacja związana ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://elemental.biz/walne-zgromadzenia/2019/.

Załączniki
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał
Formularz wykonywania prawa głosu
Informacja o liczbie akcji
Powrót

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.