Walne zgromadzenia

Data publikacji:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elemental Holding SA dnia 23 stycznia 2019

Zarząd ELEMENTAL HOLDING SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „Emitent" lub „Spółka") w dniu dzisiejszym, tj. 14 listopada 2018 roku, w ślad za wnioskiem akcjonariuszy Emitenta, tj. Nationale – Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego i Metlife Otwartego Funduszu Emerytalnego dotyczącym zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (informacja przekazana raportem bieżącym 27/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku ), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH") oraz § 10 ust. 4 Statutu Emitenta, zwołuje na dzień 23 stycznia 2019 roku na godzinę 09:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 42A, biurowiec, III piętro (dalej: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”).

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.;
 7. Wybór Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.):
  1. Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.
  2. Dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
  3. Wyznaczenie przez grupy członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania  stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Elemental Holding S.A.;
  4. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.;
 8. Ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. delegowanym do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Elemental Holding S.A.
 10. Upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki
 11. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 12. Wolne głosy;
 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A.

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 7 stycznia 2019 roku.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierająca informacje określone w art. 4022 KSH oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Jednocześnie, dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://www.elemental.biz/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/.

Załączniki:

 

Powrót

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.