Walne zgromadzenia

Data publikacji:
Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding SA

Zarząd ELEMENTAL HOLDING SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „Spółka" lub „Emitent”), informuje, że w związku z ogłoszeniem nabycia akcji własnych Elemental przez spółkę zależną, o której Emitent informował raportem bieżącym: 36/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku  oraz ustaleniami zawartej umowy Kredytowej z mBank S.A.
o której Emitent informował raportem bieżącym: 25/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku, zobligowany jest do poddania pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ustanowienia zastawów na akcjach Elemental Holding S.A.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Emitent postanowił o umieszczeniu w porządku obrad NWZ następującej sprawy:

„Wyrażenie zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Elemental Holding S.A”

Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 16 września 2019 r. przedstawia się następująco: Przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Elemental Holding S.A. do reprezentowania Spółki w postepowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwał.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Elemental Holding S.A
  8. Wolne głosy;
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A.

Przesunięto uprzednie numery punktów 7 i 8 o kolejną pozycję ( tj. na pozycję 8 i 9) oraz dodano nowy punkt 7 w porządku obrad NWZ, poza dodaniem nowego punktu oraz przesunięciem numeracji, treść pozostałych  punktów nie uległ zmianie.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treści projektów dotychczasowych uchwał wraz projektem uzupełnionej uchwały oraz zaktualizowanym ogłoszeniem o zwołaniu.


Podstawa prawna:

1) art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2018.512);

2) § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Powrót

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.