Walne zgromadzenia

Data publikacji:
Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING SA

Zarząd ELEMENTAL HOLDING SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „Spółka" lub „Emitent”), informuje, że w związku wypełnieniem obowiązków statutowych oraz kooptacją Członka Rady Nadzorczej, przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie § 12 ust. 4 Statutu Spółki zobligowany jest do przedstawienia wyboru nowej osoby do zaakceptowania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Emitent postanowił o umieszczeniu w porządku obrad ZWZ następującej sprawy:
„Zatwierdzenia wybranego przez Radę Nadzorczą, Członka Rady Nadzorczej Spółki”

Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
  2. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  3. wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
  4. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  4. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  6. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  7. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
  8. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
  9. zatwierdzenia wybranego przez Radę Nadzorczą, Członka Rady Nadzorczej Spółki
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dodano nowy podpunkt „i”, w punkcie 7 porządku obrad ZWZ, poza dodaniem nowego podpunktu treść pozostałych  punktów nie uległ zmianie.

Powrót

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.