Walne zgromadzenia

Data publikacji:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 7 czerwca 2017 roku

Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „Emitent" lub „Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 maja 2017 roku, działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2016.1578) (dalej: „KSH") w związku z art. 402¹ § 1 KSH oraz § 10 ust. 4 Statutu Emitenta, zwołał na dzień 7 czerwca 2017 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 42A (dalej: „Zwyczajne WalneZgromadzenie”).

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 22 maja 2017 roku.

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku,
  2. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku,
  3. wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku,
  4. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku,
  4. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku,
  5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku,
  6. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku,
  7. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku,
  8. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Materiały na ZWZ 7 czerwca 2017 r.

 

Powrót

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.