Walne zgromadzenia

Data publikacji:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. zwołane na dzień 27 sierpnia 2020 roku

Zarząd spółki pod firmą ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ulicy Traugutta 42a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375737, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, posiadającej NIP: 529-175-64-19 oraz REGON: 141534442, zwanej dalej: „Spółką”, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 roku o godz. 11.00, w siedzibie Spółki, duża sala konferencyjna na 3 piętrze, w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Traugutta 42a, zwanego dalej: „Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”.


Działając na podstawie art. 4021 oraz art. 4022 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje następujący szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 7. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
 8. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 9. wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 10. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 12. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 13. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
 14. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 15. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 16. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 17. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 18. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
 19. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.
 20. zatwierdzenia tymczasowego ograniczenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A. z dnia 16 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Elemental Holding S.A.
 23. Przedstawienie i rozpatrzenie informacji na temat skupu akcji własnych Spółki.
 24. Wolne głosy.
 25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A.

Zarząd ELEMENTAL HOLDING S. A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: „Emitent" lub „Spółka”) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2020 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza EFF B.V. z siedzibą w Maastricht („EFF”), posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych – żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku („Walne Zgromadzenie”) następujących spraw:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Elemental Holding S.A.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.

 

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez EFF w związku z żądaniem umieszczenia powyższych spraw w porządku obrad, tj.:

 1. projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki,
 2. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Elemental Holding S.A. wraz z uzasadnieniem projektu uchwały oraz umieszczenia sprawy w porządku obrad,
 3. projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.

W następstwie powyższego do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodaje się nowe punkty 11, 12 i 13, a dotychczasowe punkty 11 i 12, zostają odpowiednio oznaczone punktami 14 i 15.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
  2. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
  3. wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
  4. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
   2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
   3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
   4. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
   5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
   6. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
   7. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
   8. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.
   9. zatwierdzenia tymczasowego ograniczenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A. z dnia 16 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Elemental Holding S.A.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie informacji na temat skupu akcji własnych Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Elemental Holding S.A.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
 14. Wolne głosy;
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A.

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaści dni przed datą Walnego Zgromadzenia („Dzień Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 11 sierpnia 2020 roku.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni Spółki zawierająca informacje określone w art. 402² KSH oraz projekty uchwał opublikowane są poniżej.

 

Jednocześnie, dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.elemental.biz

Aktualizacja porządku obrad

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza

Ogłoszenie o zwołaniu

Projekty uchwał 

Informacje o liczbie głosów i akcji


Formularz wykonywania głosów

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 Elemental Holding SA

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej Elemental Holding SA

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019 Elemental Holding SA

Sprawozdanie Zarządu z działalności Elemental Holding SA

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok

Informacja na temat Skupu Akcji Własnych
Powrót

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.