Walne zgromadzenia

Data publikacji:
Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Elemental Holding S.A. dnia 26 czerwca 2019

Zarząd spółki pod firmą ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ulicy Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375737, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, posiadającej NIP: 529-175-64-19 oraz REGON: 141534442, zwanej dalej: „Spółką”, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 9:30 w siedzibie Spółki, duża sala konferencyjna na 3 piętrze, w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 42A, zwanego dalej: „Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
  2. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  3. wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  4. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia starty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  4. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  6. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  7. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
  8. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 10 czerwca 2019 roku.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierająca informacje określone w art. 4022KSH oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Jednocześnie, dokumentacja związana ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://www.elemental.biz/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/.

Załączniki:

 

Powrót

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.